Par valodu un redzesloku

"Cilvēks ir pasaulē vienīgā dzīvbūtne, kas spēj mentāli jebkādu vienību savienot ar zīmi, vai, citiem vārdiem izsakoties – spēj jebkam piešķirt nosaukumu jeb vārdu."

Egīls Skudra /1932 - 2024/

~ 0.25 MB  
Lasīt

Daži jautājumi par latviešu valodu

Par latviešu pavārdiem. Par ģeografijas ģenitīvu. Par apoziciju. Par nepareizi izlietātu un nevietā nostādītu ģenitīvu. Par akuzātīvu un ģenitīvu pie noliegtiem transitīviem verbiem. Ne, nekā un kā pēc komparātīva.

1891. GADS.

Kārlis Mīlenbachs /1853 - 1916/

~ 0.33 MB  
Lasīt

Mūsu valoda un viņas rakstība

1869. GADS

"Par latviešu valodas balsieniem un viņu skaņiem un klaudžiem vis notaļ.
Īpaši par skaņiem.
Īpaši par klaudžiem."

Kaspars Biezbārdis /1806 - 1886/

~ 0.32 MB  
Lasīt

RLB LVAK divdesmit gados

2001. gada 17. septembrī tika nodibināta Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopa (LVAK), vadību uzņemoties Maijai Sinkai. Par kopas mērķi tika pasludināta latviešu valodas kvalitātes uzlabošana, kas balstīta uz Latvijas lielāko valodnieku Kārļa Mīlenbacha un Jāņa Endzelīna atziņām un ieguldījumu.

Ainārs Zelčs

~ 0.9 MB  
Lasīt

Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca

Ja gribat rakstīt labā, nesabojātā valodā, tad ielūkojieties šeit.
Pareizrakstības vārdnīca ir tikusi izdota 1942., 1944., 1947., 1980. gadā.
2007. gadā – arī elektroniski.
Dr. philol. R. Grīsles priekšvārds.
Elektroniskais izdevums tapis ar Amerikas Latviešu Apvienības Kultūras fonda un RLB Latviešu valodas attīstības kopas atbalstu.

„ATTĪSTĀS valoda, tālāk izveidojoties saskaņā ar savām normām un pēc pašas veciem paraugiem, bet ne citu valodu ietekmē”.
JĀNIS ENDZELĪNS /1873 – 1961/

Latviešu valodas krātuve

~ 7 MB  
Lasīt

Latvisko tekstu neartikulējamā leksika

"Savukārt neartikulējamā leksika latviskos tekstos ir sastopama galvenokārt zinātniskā jomā. Tie ir starptautiskie apzīmējumi, kuru rakstība nav grozāma, un tādējādi to pareizo izrunu zina tikai speciālisti un arī tad ne vienmēr. "

Egīls Skudra /1932 - 2024/

~ 0.2 MB  
Lasīt

Latviska tematiskā vārdnīca,II. Pazīmneši

Pazīmnesis, vienums, kura pazīmju noteikšana veido cilvēka izziņu – uztverē, domās, runā. Pazīmnešu apzīmēšanai daudzu tautu valodās ir stihiski izveidojusies īpaša vārdšķira – lietvārdi.

Egīls Skudra /1932 - 2024/

~ 2.62 MB  
Lasīt

Pamatrakstība

"Neapšaubāmi, ka fόnētiskā transkripcija ir daudz vēlīnāka parādība par latviešu valodas pamatrakstību, kuras sākumi datējami ar 16. gadsimtu."

Egīls Skudra /1932 - 2024/

~ 0.14 MB  
Lasīt

Rasmas Grīsles sarakste

Vēstules.
Atbildes un aizrādījumi.
Pielikumi.

Plašāks Dr.philol. R. Grīsles vēstuļu un fotoattēlu krājums atrodams Misiņa bibliotēkā.

Rasma Grīsle /1922 - 2013/

~ 3.84 MB  
Lasīt

Bērni izsecina valodas sistēmu

Raksts publicēts rakstu krājumā ,,Bērnu valoda Latvijā 21. gadsimtā”.

2015. GADS.

Egīls Skudra /1932 - 2024/

~ 0.44 MB  
Lasīt

Par dažām leksiskām grupām

Egīls Skudra /1932 - 2024/

~ 0.12 MB  
Lasīt

Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca

Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca veidota, balstoties uz Latviešu valodas krātuves Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīcā ievērotiem latviešu valodas pareizrakstības principiem un noteikumiem.
Vārdnīcā ietverto vārdu rakstību skaidrojis un vērtējis valodnieks P. Kļaviņš.
Vārdnīca nav pilnīga, tā tiks papildināta, labota, pilnīgota.

RLB LVAK

~ 1.73 MB  
Lasīt

Kālab mīkstināms ŗ

Raksts no ,,Karoga” 1989. gada 4. burtnīcas. Pareizrakstības atjaunošanas aicinājums jau tad.

* Tipografijās likvidēto burta r normālo grafisko mīkstinājumu šai rakstā aizstāj trekninājums.

Rasma Grīsle /1922 - 2013/

~ 0.24 MB  
Lasīt

Latviešu valodas gramatika

Ievads. Skaņu mācība. Vārdu jeb formu mācība. Locījumu mācība. Teikumu mācība. Pielikumi.

Valerija Bērziņa-Baltiņa /1906 - 2000/

~ 31.8 MB  
Lasīt

Kas būtu jāatceras, lai latviešu valoda spētu būt vienotāja

Replika konferencei ”Izglītība, kas vieno”
(2012. gada 7. septembris)

Mārtiņš Zelmenis

~ 0.09 MB  
Lasīt

XVII gadsimta gramatikas kâ latviešu valodas vēstures avots

Disertācija filoloģijas zinātņu kandidāta grada iegūšanai.
Zinātniskais vadītājs prof. Dr. J. Endzelīns.

Rasma Grīsle /1922 - 2013/

~ 109.67 MB  
Lasīt

Spēkildze I

Latvisku un izkoptu valodu.
Mācīšana un mācīšanās.
Latviešu dižvalodnieks, arī atdzejotājs.
Disputantu ētika.
Skaņu izruna un intonācijas.
Atdzīvina barbarismus!
Tautu nosaukumi.
Joki un nejoki.
Terminoloģiski nosaukumi.
Uzvārdi.

POPULĀRVALODNIECISKU RAKSTU IZLASE.

Rasma Grīsle /1922 - 2013/

~ 0.86 MB  
Lasīt

Latviešu valodas mācība

Skaņu un vārdu mācība.
Sintakse jeb teikuma mācība.

Jānis Endzelīns /1873 – 1961/
Kārlis Mīlenbachs /1853 – 1916/

Endzelīns Jānis, Mīlenbachs Kārlis

~ 1.79 MB  
Lasīt

Latviska tematiskā vārdnīca

(Publicēts tiek vārdnīcas fragments. - 2020.gadā fragments apmainīts pret jaunāku, kam 1058 lappuses.)

Autōrs pie šīs vārdnīcas turpina strādāt un laiku pa laikam šo sākotnējo fragmentu papildinās.
Piedāvāju labas gribas entuziastiem līdzdalību šīs vārdnīcas izstrādē (pūliņi neapmaksāti). Izsniegšu dalībniekam vārdus tematiskas nodaļas apjomā un izkārtojumā, kuriem būs jāpievieno vārda skaidrojums jeb apzīmējamās vienības apraksts un ilustratīvie piemēri (1 līdz 3). Izstrādātā nodaļa tiks publicēta internetā, minot izstrādātāja vārdu. Pretendentam vēlama filolōģiskā izglītība, bet nav absolūti obligāta - galvenais ir ieinteresēta pieeja darbam. DARBS DARA DARĪTĀJU!

Autōra e-pasta adrese: egils.skudra@gmail.com

"F. Dórnzeifs: Par izejas punktu izvēlēsimies nevis vārdus, lai skaidrotu to nozīmes, bet gan lietas, jēdzienus, lai meklētu tiem apzīmēšanas iespējas."

Egīls Skudra /1932 - 2024/

~ 8.87 MB  
Lasīt

Turi pa rokai, iemet aci

Pareizrakstības rokasgrāmata.

Muižniece L., Sināte R., Kronīte-Sīpola S.

~ 0.55 MB  
Lasīt

O vārdnīca jeb burta O (fakultatīvā) pilnrakstība

Autōra e-pasta adrese: egils.skudra@gmail.com

"Strādājot pie liela apjoma tematiskās vārdnīcas, nolēmu tajā lietot diferencētu fakultatīvu rakstību katrai no trim skaņām, kuras līdz šim latviešu óficiālajā rakstībā apzīmē ar kopīgu nediferencētu burtu o. Taču drīz ievēroju, ka man pašam šajā fakultatīvajā rakstībā pietrūkst kónsekvences patskaņu kvantitātes noteikšanā. Sapratu, ka man ir jāizstudē svešvārdu izrunas resp. rakstības principi, kā arī jāapzina leksikas daļas ar burtu o apjomi. Tā ir radusies šī vārdnīca."

Egīls Skudra /1932 - 2024/

~ 0.44 MB  
Lasīt

Vepsu-latviešu vārdnīca

"Archaiskuma dēļ vepsu valodu dēvē par "somugru sanskritu".
22 locījumu valoda."

Aldis Rozentāls

~ 1.36 MB  
Lasīt

Profesora J. Endzelīna atbildes

"Rīgas Latviešu biedrības
valodniecības nodaļas protokoli
parāda
latviskas
latviešu valodas attīstību
pirmspadomju Latvijā. "

~ 2.94 MB  
Lasīt

Kā lietot Ŗ, ŗ

Pat Staļins atzina,
ka Marra uzskati kļūdaini.
Un vai kāds varētu noticēt,
ka esam spiesti joprojām lietot
marrisku valodu?...
Neticami – taču tieši tā tas ir.
Bet atsākt lietot aizliegto ŗ
nav grūti vai neiespējami.
Sāc arī Tu!

Jānis Kušķis /1930 - 2022/

~ 0.18 MB  
Lasīt

Latviešu valodas šībrīža stāvoklis

Maija Sinka

~ 0.08 MB  
Lasīt