Ērglis un Šperbers

Tautas luga ar dziedāšanu piecos cēlienos.

Jēkabs Duburs /1866 - 1916/

~ 0.36 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca

Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca veidota, balstoties uz Latviešu valodas krātuves Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīcā ievērotiem latviešu valodas pareizrakstības principiem un noteikumiem.
Vārdnīcā ietverto vārdu rakstību skaidrojis un vērtējis valodnieks P. Kļaviņš.
Vārdnīca nav pilnīga, tā tiks papildināta, labota, pilnīgota.

RLB LVAK

~ 1.73 MB  
Lasīt

Rauna, citkārt un tagad

Ziņas un apraksti par Raunas veco bīskapu pili un baznīcu, par visām Raunas draudzes muižām un pagastiem, par visām Raunas draudzes skolām.

1900. GADS.

Jūlijs Vīstucis /1839 - 1909/

~ 3.4 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Kālab mīkstināms ŗ

Raksts no ,,Karoga” 1989. gada 4. burtnīcas. Pareizrakstības atjaunošanas aicinājums jau tad.

* Tipografijās likvidēto burta r normālo grafisko mīkstinājumu šai rakstā aizstāj trekninājums.

Rasma Grīsle /1922 - 2013/

~ 0.24 MB  
Lasīt

Pagātne un tagadne I

Ievadam. Augusta Tenteļa 60 mūža gadi (1876.—1936.). Senlatvija pilskalnu izrakumu gaismā. Latviešu dzimtcilvēki. Dažas ziņas par latviešu gara izpausmi dzimtbuves laikos. Aizliegums latviešu un igauņu zemniekiem turēt ieročus zviedru laikos. Latvietis nekad nav atsacījies no savas zemes un brīvības. Ierakstu zobeni Talsu Vilku muižas ezera atradumos. Elka kalni un pilskalni Kursā. Pirmās muižu revīzijas Vidzemē XVIII gadu simteņa maiņā. Krievijas cars Pēteris I Anglijā 1698. g.

1936. GADS.

~ 7.98 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Skolnieku rota

Jaunatnes spēle piecās ainās.
Godalgota radiofōna raidlugu sacensībā.

1935. GADS.

Rakstnieks okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

Alfons Francis /1905 - 1948/

~ 0.31 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Latviešu strēlnieki

Latviešu tauta un viņas strēlnieki. Astoņas zvaigznes. 3. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona gaitas. Latviešu strēlnieku 1916. g. vasaras kaujas.Pagātnes atmiņas. 1. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona kaujas žurnāls.2. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona kaujas žurnāls.3. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona kaujas žurnāls.4. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona un pulka kaujas žurnāls.1. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona formēšanās un sagatavošanās cīņām.Latviešu strēlnieku pulku priekšteči – ceļa nolīdzinātāji – I un II Daugavgrīvas cietokšņa apvienotie zemessargu darba rotu bataljoni.Atmiņas par 1915. g. oktōbŗa kaujām Rīgas frontē.Latviešu bataljoni lielajā Ziemeļu un pasaules kaŗā.Pirmā sējuma personisko vārdu rādītājs.Pirmā sējuma vietu vārdu rādītājs.

Latviešu veco strēlnieku vēsturisko dokumentu un atmiņu krājuma pirmais sējums.

1935. GADS.

~ 14.4 MB  
pirkt - 0.87 EUR